ÜBERSICHT:

- Vorgeschichte (Z: G.Perego / I-CWD 41-A)
- Donald im Spukschlösschen (S: G.Martina / Z: R.Scarpa / IS TL 584-A)
- Ritter Donald de Donaldac (S: G.Dalmasso / Z: L.Bottaro / I TL 600-A)
- Donald als venezianischer Bäckerlehrling (S: O.Pavese / Z: G.Carpi / I TL 428-A)
- Die Befreiung Entenhausens (S: G.Martina / Z: G.Carpi / IS TL 598-A)
- Onkel Donald als Kaiser von Amerika (S: G.Martina / Z: P.de Vita / I TL 601-A)

GRÜN=Lesetip
ROT=Flop